OM KLUBBEN / PRESIDENTENS SPALTE

PÅ DENNE SIDA VIL PRESIDENTEN I OS ROTARY KLUBB NYTTA HØVE TIL Å LEGJE INN NOKRE AV SINE EIGNE VURDERINGER OG FØRINGER:

FORSLAG TIL NYTT INNSATSOMRÅDE FOR Os Rotary Klubb (ORK) (Os 28 mai 2018)

 

Eg har i stikkordsform lista ein del av dei momenter eg ønsker vårt styre skal ta stilling til på vårt møte i dag. Håper vi kan ta dei naudsynte beslutninger for å kome vidare i denne viktige saka - og informere våre medlemmer på klubbens møte i dag. Den vidare planlegging skal sørge for detaljert organisering og solid handlingsplan. Dette arbeid vil måtte prioriteras og vårt styre må gje dei nødvendige føringer. Arbeidet vil kreve innstas frå alle klubbens medlemmer.

Følgende er stikkord til behandling i vårt styremøte:

·     ORK tar det koordinerende ansvar for rydding av maritim forsøpling i Os Kommune.

·     All planlegging og innsats registreres på «Ryddeportalen.no».

·     Klubben inngår forpliktande avtale med Os Kommune.

·     Klubben etablerer eit Maritimt Miljøsenter i våre lokaler på Ramsholmen.

·     Klubben organiseres for å ta høyde for dette nye satsingsområdet. Klubben vil ivareta:

o  Kartlegge og dokumentere den maritime forsøpling i heile kommunen (både over og under vatnet).

o  Utvikle prioritert plan og iverksette rydding av maritim forsøpling i vår skjærgård.

o  Koordinere og dokumentere all maritim søppelrydding i kommunen.

o  Oppdatere navnsetting av heile vår skjærgård (alle små og store viker, ness og holmar).

o  Etablere kontakt med aktuelle samarbeidspartnere:

§  Skular og barnehager.

§  Media.

§  Foreninger, lag og andre frivillige som ønsker å gjere ein innsats. 

§  Bedrifter (for økonomisk støtte og bidrag).

§  Støttefartøy (for å hente søppel og større objekter).

§  Søppeltransport fram til BIR.

§  Andre ????

o  Kartlegge verneområder og fredningsperioder.

o  Eventuelt !!

 

 

 

Anders Lekven

President

Os Rotary Klubb
8. Januar 2018 presenterte Presidenten - Anders Lekven -  følgande brief på klubben sitt halvårlege oppsumeringsmøte: